Cerberus FTP Server 12.8.0

Cerberus FTP Server 12.8.0

Cerberus, LLC – 5MB – Shareware – Windows
ra khỏi 8 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Cerberus FTP Server provides industrial strength secure SSLv3/TLSv1 encryption and powerful FTP server performance without sacrificing ease-of-use. Designed to use very little CPU and memory, Cerberus features a user-friendly interface that can be easily hidden or accessed from the system tray. The server is able to listen for connections on multiple interfaces (Multi-homed PCs), integrate with the Windows NT user database or Active Directory, run as an NT service, resume failed transfers, and offers an easy-to-use manager for controlling user access to files and file operations. Connection limit, timeout, and IP access can be controlled by the administrator as well as a variety of other settings. In addition, Cerberus FTP Server offers statistics on connections as well as robust logging capabilities.

Tổng quan

Cerberus FTP Server là một Shareware phần mềm trong danh mục Máy chủ được phát triển bởi Cerberus, LLC.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Cerberus FTP Server là 12.8.0, phát hành vào ngày 14/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 12.7.4.0, được sử dụng bởi 50 % trong tất cả các cài đặt.

Cerberus FTP Server đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5MB.

Người sử dụng của Cerberus FTP Server đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Cerberus FTP Server!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có Cerberus FTP Server cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Cerberus, LLC
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản